Zastupování v trestním řízení

Obhajoba klientů v trestním řízení zahrnuje:

.01

Osobní účast na úkonech přípravného a soudního řízení.

.02

Komunikace s orgány činnými v trestním řízení, poškozeným a dalšími osobami (např. s probačními úředníky, znalci apod.)

.03

Shromažďování důkazních prostředků: vyhledání svědků, zajištění znaleckých posudků a jiných důkazů.

.04

Příprava obhajoby klienta: vyhledávání relevantní judikatury a správná interpretace právních předpisů, na jejichž základě lze vytvořit strategii obhajoby v trestním řízení.

.05

Vyjednávání s orgány činnými v trestním řízení ve všech fázích trestního řízení, uzavírání dohod o vině a trestu a vyhledávání jiných vhodných alternativních způsobů ukončení trestního stíhání.

.06

Podání opravných prostředků proti rozhodnutím vydaným v přípravném řízení, rozsudkům a usnesením, a rovněž žádostí o odklad, podmíněné propuštění a upuštění výkonu zbytku trestu, v případě odsuzujícího rozsudku.

Kromě detailní znalosti právních předpisů a soudní praxe, jež jsou nezbytnými kvalitami každého dobrého advokáta, je v trestním řízení obzvláště důležitá důvěra mezi klientem a jeho obhájcem. Advokát v trestním řízení má mnoho oprávnění, což z něj činí nejen obhájce klienta, ale také osobu požívající jeho důvěry. Proto by měl klient jakékoliv důvěrné a citlivé informace nebo jakékoliv materiály relevantní pro trestní řízení poskytovat pouze svému obhájci, který zajistí, že nebudou zpřístupněny třetím osobám.

Advokáti v advokátní kanceláři Kadiev & Partners:

Jednají se státními orgány, představiteli místní samosprávy a jinými institucemi a úřady.

Mají přístup k informacím, které nejsou veřejně dostupné a které by mohly být využity v obhajobě.

Shromažďují potřebné informace a listiny, které musí být advokátovi zpřístupněny na jeho žádost.

Mají právo se setkávat s klienty bez omezení a bez přítomnosti jiných osob, a to i v případě, že jsou ve vazbě.

Obhajoba ve věcech hospodářské (ekonomické) kriminality

Počet majetkových, hospodářských a ekonomických trestných činů v nejširším smyslu těchto pojmů je poměrně vysoký a jedná se o velmi různorodé delikty. Počínaje méně závažnými trestnými činy, jako je praní špinavých peněz, tj. legalizace výnosů trestné činnosti v malém rozsahu, které se lidé často dopouštějí z nedbalosti a neopatrnosti, a konče úmyslným a promyšleným praním špinavých peněz a podvody, složitými schématy daňových úniků, tzv. karuselovými obchody atd. Škody způsobené státu i soukromým subjektům mohou v těchto případech dosahovat stovek milionů, ale i miliard korun. Obhajoba v trestním řízení se samozřejmě liší i v závislosti na druhu trestného činu, jeho závažnosti a mnoha dalších faktorech. Naše služby zahrnují jak zastupování klientů, kteří se stali účastníky trestního řízení, tak i konzultace, due diligence a zavádění preventivních opatření k přizpůsobení vnitřních procesů a činností společnosti zákonným požadavkům.

Chcete-li se dozvědět veškeré podrobnosti o našich službách týkajících se obhajoby v trestních řízeních ve věcech hospodářských a jiných trestných činů a posoudit související rizika a možné následky, vyplňte, prosím, kontaktní formulář. Budeme Vás kontaktovat, abychom s Vámi probrali právní složitost Vašeho případu a domluvíme se na dalším postupu.